Щодо зарахування до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, періодів роботи в кімнаті школяра в житлово-комунальній організації Друк
У Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 6 травня 2001 року № 433, передбачено, зокрема, такий поза­шкільний навчальний заклад, як кім­ната школяра.

Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433, позашкільний навчаль­ний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту, затвердженого засновником (власником).

Таким чином, до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунк­ту «є» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», зарахову­ють періоди роботи на посадах керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи кімна­ти школяра, яка є позашкільним навчальним закладом, тобто юри­дичною особою і діє на підставі ста­туту, затвердженого засновником (власником).

Для зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, періодів роботи на посаді педагога-організатора кімнати шко­ляра в житлово-комунальній органі­зації підстав немає.