Головна Трудовий і соціальний захист Питання-відповіді Які пільги передбачено для вдів чорнобильців?

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Юрист інформує

Організаційні ланки

ІКТ

Які пільги передбачено для вдів чорнобильців? PDF Друк E-mail
Відповідно до ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про ста­тус і соціальний захист громадян, які по­страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», дружині (чоловікові) помер­лого громадянина, смерть якого пов’я­зана з Чорнобильською катастрофою, надаються такі пільги:
•    користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
•    переважне право залишитися на ро­боті при вивільненні працівників у зв’яз­ку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі при ліквідації, реор­ганізації чи перепрофілюванні підприє­мства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також при працевлаштуванні.

У разі вивільнення працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, органі­зації, скороченням чисельності або штату працівників, їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробі­тної плати, а також зберігається, за їх ба­жанням, посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року.
Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати на останньому місці роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

При переведенні у зв’язку зі станом здо­ров’я на нижчеоплачувану роботу зазначе­ним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року;
•    виплата допомоги по тимчасовій непра­цездатності в розмірі 100 процентів серед­ньої заробітної плати незалежно від стра­хового стажу;
•    50-процентна знижка плати за користу­вання житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послу­гами (газ, електрична і теплова енергія, во­допостачання, водовідведення та інші по­слуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (або­нентна плата, оплата послуг електрозв’яз­ку за місцеві телефонні розмови з квартир­них телефонів при посекундному обліку їх тривалості).

Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у житлових будинках (квар­тирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом.

До членів сімей громадян, які постражда­ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать; дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка про­живає разом з постраждалою внаслідок Чор­нобильської катастрофи особою — інвалі­дом І групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває в шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодо­вується 50 процентів вартості палива, прид­баного в межах норм, встановлених для продажу населенню.

У разі проживання в гуртожитку оплата за про­живання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати;
•    передача безплатно в приватну власність займаних ними та їх сім’ями квартир (бу­динків) державного та громадського житло­вого фонду, незалежно від того, чи є зазна­чена особа наймачем чи членом сім’ї най­мача. Зазначена пільга може бути викорис­тана один раз;
•    обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими Радами зе­мельних ділянок для індивідуального жит­лового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення зе­мельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і го­родництва, будівництва індивідуальних га­ражів і дач;
•    позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов, до кооперативів по будівництву та ек­сплуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування, до садівницьких товариств, а також право на позачергове придбання садових будинків або матеріалів для їх будівництва, для індивідуальної забудови.
•    У випадку одержання житла, права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо житлові умови поліпшились настільки, що відпали підстави для надання іншого жилого приміщення.