Про оплату праці бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів Друк
Згідно з п. 2 Інструкції про по­рядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затве­рдженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 ро­ку № 102, працівникам установ, закладів і організацій освіти, для яких не передбачено цією Інс­трукцією умов оплати праці, встановлюються умови оплати праці для аналогічних праців­ників відповідних галузей народ­ного господарства та виробництв. Тому посадові оклади бібліотекарів навчальних зак­ладів установлюються відповід­но до наказів Міністерства куль­тури і туризму України, зокрема наказу "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" від 18 жовтня 2005 року № 745.

Згідно із зазначеним наказом бібліотекарям встановлюються 9-12-й тарифні розряди, а саме:
•    бібліотекарям 1 категорії - 8-11-й;
•    бібліотекарям 2-ї категорії 8-10-й;
•    бібліотекарям - 8-9-й.

Вирішення питань, пов’язаних із встановленням посадових ок­ладів працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, у межах затвердженого фонду заробітної плати знаходиться в компетенції керівників бюджетних установ, закладів та організацій.
При цьому, посадові оклади завідувачів бібліотек навчальних закладів установлюються на рівні посадових окладів бібліоте­карів відповідної категорії.

Починаючи з 1 вересня 2005 року, працівникам державних і комунальних бібліотек запровад­жено доплату за вислугу років згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 року № 84 "Про затвердження порядку доплати за вислугу років працівникам державних і кому­нальних бібліотек".
Доплата за вислугу років об­числюється з посадового окладу бібліотечного працівника без урахування інших надбавок і доплат та виплачується з дня прийняття на роботу.

Розмір доплати за вислугу років бібліотекарям залежить від стажу роботи:
•    понад 3 роки - 10 % посадо­вого окладу;
•    понад 10 років - 20 % поса­дового окладу;
•    понад 20 років - 30 % поса­дового окладу.

Виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьо­ваний час у межах коштів, перед­бачених на оплату праці, за ос­новним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не виплачуєть­ся.
У разі коли працівник тимчасо­во заміщує відсутнього працівни­ка, доплата за вислугу років об­числюється з посадового окладу за основною посадою (місцем ро­боти).

Працівникам, у яких право на одержання або підвищення роз­міру доплати за вислугу років ви­никло протягом календарного мі­сяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вис­лугу років, зараховується:
час роботи в бібліотеках Ук­раїни, колишнього Союзу РСР на зазначених у переліку посад пра­цівників державних і комуналь­них бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформацій­ну, науково-дослідну, методичну діяльність.
-    відпустка по догляду за дити­ною до досягнення нею трирічно­го віку, а у разі, коли дитина пот­ребує домашнього догляду, - до­даткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, виз­наченою медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
-    час, відведений на підвищен­ня кваліфікації з відривом від ро­боти, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у бібліотеці;
-    строкова військова служба, якщо працівник до призову на військову службу працював у бібліотеці та протягом трьох місяців після звільнення з війсь­кової служби (без урахування ча­су проїзду на постійне місце про­живання) був прийнятий на ро­боту в бібліотеку;
-    час, коли працівник фактич­но не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та за­робітна плата повністю або част­ково (у тому числі час оплачува­ного вимушеного прогулу, спри­чиненого незаконним звільнен­ням або переведенням на іншу роботу).

Враховуючи особливості робо­ти бібліотек навчальних закладів, відповідно до п. 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти в за­гальноосвітніх і професійно- технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не пе­редбачено посаду бібліотекаря, педагогічним та іншим працівни­кам, які ведуть бібліотечну робо­ту з бібліотечним фондом підруч­ників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати).
За наявності в закладах штат­них посад бібліотечних праців­ників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в роз­мірі 5-15 % посадового окладу.

Конкретний розмір доплати визначається керівником нав­чального закладу за погоджен­ням з профспілковим комітетом первинної профспілкової орга­нізації, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться ро­бота. Зазначена доплата може бу­ти установлена і працівникам, які обіймають штатну посаду завіду­вача бібліотеки, саме за роботу з фондом підручників.

Окрім того, відповідно до пос­танови Кабінету Міністрів Ук­раїни від 30.09.2009 р. № 1073 "Про підвищення заробітної пла­ти працівникам бібліотек" працівникам державних і кому­нальних бібліотек, які проводять культурну, освітню, інформа­ційну, науково-дослідну та мето­дичну діяльність, встановлюється надбавка за особливі умови роботи в розмірі 50 % посадового окладу. Розмір цієї надбавки фіксований, а тому працівникові не може бути встановлено її на нижчому рівні, наприклад 20 % чи 30 %.

Звертаємо увагу на те, що ця надбавка встановлюється як бібліотекарям, що працюють за основним місцем роботи, так і сумісникам.
Працівникам, що виконують обов'язки бібліотекаря за сумі­щенням в основний робочий час, наприклад учителі, педагоги-ор- ганізатори, соціальні педагоги, згідно з п. 3 та 4 наказу Міністер­ства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядку­вання умов оплати праці та затве­рдження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових уста­нов" за суміщення професій (по­сад) встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадово­го окладу (ставки заробітної пла­ти, тарифної ставки). Надбавка за особливі умови роботи працівникам, що виконують обо­в'язки бібліотекаря за суміщен­ням в основний робочий час, пе­редбачена постановою № 1073 у розмірі 50 % посадового окладу на доплату не встановлюється.

Натомість, у разі якщо праців­ник бібліотеки працює на 0,5 по­садового окладу, надбавка за особ­ливі умови роботи установлюєть­ся у розмірі 50 % до цього розміру посадового окладу, тобто про­порційно відпрацьованому часу.
Постановою Кабінету Мініст­рів України від 30 вересня 2009 року №1062 з 1 січня 2010 року запроваджено також виплату:
-  допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (став­ка заробітної плати);
-  матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного по­садового окладу (ставка заробітної плати) на рік.