Затверджено зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Друк

10 січня 2012 року Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 "Про затвердження Змін до Типового поло­ження про атестацію педагогічних працівників ". Цей Наказ набрав чинності 23 січня 2012 року.

Основні зміни в порядку атестації педагогічних працівників


Позачергова атестація з ме­тою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

• Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п'яти, а не семи осіб, як було раніше.

Працівники, включені до списків осіб, які підлягають чер­говій атестації, мають право пода­вати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тариф­ного розряду).

Рішення про перенесення атес­тації може прийматися атестаційними комісіями не лише до 20 жовтня, а й в інші строки.

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути прове­дена за відсутності працівника, як­що він не з'явився на засідання атес­таційної комісії з об'єктивних при­чин (службове відрядження, тери­торіальна віддаленість, тривала хво­роба та інші причини, що перешкод­жають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винят­ком випадків атестації працівників, про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії без по­важних причин комісія після з'ясування причин неявки може провести і атестацію за його відсутності.

За працівниками, які перер­вали роботу на педагогічній по саді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами остан­ньої атестації кваліфікаційні ка­тегорії та педагогічні звання. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж че­рез два роки після прийняття їх на роботу.

При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному нав­чальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займа­них посад.

Вчителі та викладачі, які ма­ють педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна кате­горія поширюється на все педа­гогічне навантаження. Необхід­ною умовою при цьому є підви­щення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту за­гальної середньої освіти.

Інваріантна складова змісту за­гальної середньої освіти фор­мується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається че­рез освітні галузі Базового нав­чального плану. Варіативна скла­дова змісту загальної середньої освіти формується загально­освітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіо­ну та індивідуальних освітніх за­питів учнів (вихованців).

Наказом також доручено Мі­ністерству освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, уп­равлінням освіти і науки облас- них, Київської та Севастопольсь­кої міських державних адміні­страцій, закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити підвищення кваліфікації вчителів та викладачів, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, за інтегрованими прог­рамами.

Крім того, наказом встановлено, що присвоєні за результатами ос­танньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання вчителям та викладачам, які вик­ладають два і більше навчальні предмети і до набрання чинності цим наказом не пройшли підви­щення кваліфікації з усіх пред­метів, які вони викладають, поширюються на все педагогічне навантаження до наступної атес­тації.

За педагогічними працівни­ками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педа­гогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (та­рифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

За педагогічними працівника­ми, які переходять на посади мето­дистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попе­редньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.

При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчаль­ного закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.

Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуд­жено наукові ступені або прис­воєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступе­нем або присвоєним вченим зван­ням.

* Випускникам вищих навчаль­них закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна ка­тегорія "спеціаліст".

За педагогічними працівника­ми, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попереднь­ою атестацією кваліфікаційні кате­горії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу по­саду.

Спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-II рівнів ак­редитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчаль­них закладів ІІІ-IV рівнів акреди­тації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної   категорії

"спеціаліст другої категорії" за на­явності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педа­гогічної діяльності; "спеціаліст пер­шої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.

Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну ви­щу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання "вихователь-методист" (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних зак­ладів), "старший учитель", "стар­ший вихователь", якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони ма­ють найвищий тарифний розряд.

Скасовується норма Типово­го положення щодо присвоєння педагогічних звань безстроково.

У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умо­ви виконання певних заходів, спря­мованих на усунення виявлених не­доліків, атестаційна комісія у вста­новлений нею строк, але не більше 1 року, проводить повторну атес­тацію з метою перевірки їх вико­нання та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.