Встановлення та виконання обов'язків класного керівника Друк
Класним керівником може бути педагогічний працівник, який здій­снює педагогічну діяльність з ко­лективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного нав­чального закладу, окремими учня­ми, їх батьками, організацію і про­ведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань нав­ання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

Діяльність класного керівника за­гальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу регу­люється Положенням про класного керівника навчального закладу сис­теми загальної середньої освіти, зат­вердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 року.

Варто пам'ятати, що класний ке­рівник - це не посада, а тому оплата праці, встановлення та зняття обов'язків класного керівника ма­ють певні особливості.

Обов'язки класного керівника можуть покладатися директором не на будь-якого працівника, а ли­ше на педагогічного працівника навчального закладу системи за­гальної середньої освіти або на досвідченого майстра виробничого навчання, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє вико­нувати ці обов'язки.

Згідно з пунктом 2.2 Положення без згоди працівника на нього не можуть покладатися обов'язки класного керівника.
До закінчення навчального року обов’язки класного керівника не припиняються і лише у винятко­вих випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів та їх батьків зміна класного керівника може бу­ти здійснена протягом навчально­го року.
На класного керівника покла­дається керівництво лише одним класом, навчальною групою.

У початкових класах класним керівником є вчитель початкових класів.

Функціональні обов'язки клас­ного керівника розробляються і затверджуються директором нав­чального закладу.

Оплата праці класного керівника
Учителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничо­го навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) за­гальноосвітніх навчальних зак­ладів, вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації та про­фесійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво:
-    у І-IV класах - у розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати;
-    у V-ХІ (XII) класах (у тому числі у виправно- та виховно-тру­дових установах та спеціальних професійно-технічних училищах) в розмірі 25 відсотків посадового окладу.
- у вищих навчальних закладах І-II рівнів акредитації та про­фесійно-технічних навчальних закладах, крім вечірніх (змінних) професійно-технічних навчальних закладів (відділень, груп) і про­фесійно-технічних навчальних закладів при виправно-трудових установах Міністерства внутріш­ніх справ, - в розмірі 20 відсотків посадового окладу.
У класах (класах-комплектах, групах) шкіл усіх типів і наймену­вань з кількістю учнів менше 12 осіб, в професійно-технічних нав­чальних закладах - менше 20 осіб, в навчальних закладах мис­тецтв - від 12 до 15 осіб оплата за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків відповідних розмірів доплат.
Варто пам'ятати, що хоча керівні працівники навчальних закладів, посади яких віднесено до педа­гогічних, можуть бути класними керівниками, додаткова оплата за класне керівництво таким пра­цівникам не здійснюється.

Класний керівник має право на:
-    відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого нав­чання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі), бути присутнім на заходах, що прово­дять для учнів (вихованців) нав­чальні, культурно-просвітні зак­лади, інші юридичні або фізичні особи;
-    внесення пропозицій на розг­ляд адміністрації навчального зак­ладу та педагогічної ради про мо­ральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);
-    ініціювання розгляду адмі­ністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);
-    внесення пропозицій на розг­ляд батьківських зборів класу (гру­пи) щодо матеріального забезпе­чення організації та проведення по- заурочних заходів у порядку, виз­наченому законодавством;
-    відвідування учнів (вихо­ванців) за місцем їх проживання або в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побу­ту та виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми, завда­ють їм моральної та фізичної шко­ди;
-    вибір форми підвищення педа­гогічної кваліфікації з проблем ви­ховання;
-    вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, за­собів роботи з учнями (вихованця­ми);
захист професійної честі, гідності відповідно до чинного за­конодавства;
матеріальне заохочення за до­сягнення вагомих результатів у ви­конанні покладених на нього зав­дань.

Класний керівник зобов'язаний:
-    вибирати адекватні засоби ре­алізації завдань навчання, вихо­вання і розвитку учнів (вихо­ванців);
-    здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) Статуту і Правил внутрішнього трудового розпоряд­ку навчального закладу, інших до­кументів, що регламентують ор­ганізацію навчально-виховного процесу;
-    інформувати про стан виховно­го процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) пе­дагогічну раду, адміністрацію нав­чального закладу, батьків;
-    дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня (вихо­ванця), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насиль­ства; своєю діяльністю стверджува­ти повагу до принципів загально­людської моралі;
-    пропагувати здоровий спосіб життя;
-    постійно підвищувати про­фесійний рівень, педагогічну майс­терність, загальну культуру;
-    вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень клас­ного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи то­що);
-    регулярно готувати і проводи­ти батьківські збори, збори учнівського активу класу (групи) (не менше 2 разів на семестр) та збори органів учнівського самоврядування.
Останнє оновлення на Середа, 11 липень 2012 09:38