Головна Трудовий і соціальний захист Питання-відповіді Хто контролює використання профспілкових коштів

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Юрист інформує

Організаційні ланки

ІКТ

Хто контролює використання профспілкових коштів PDF Друк E-mail
Чи має право ад­міністрація під­приємства переві­ряти фінансову ді­яльність первинної профспілкової органі­зації?

Первинна профспілкова організація, профспілко­вий комітет самостійно організовують роботу щодо представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, визначаючи напрями сво­єї діяльності відповідно до повноважень, передба­чених законодавством України, статутних за­вдань профспілки, рішень вищих профспілкових органів.

Профспілка має повну фі­нансову самостійність, є власником коштів і май­на, необхідних для здій­снення статутної діяль­ності.
Основним джерелом фор­мування профспілкового бюджету (кошторису) первинної профспілкової організації є профвнески, які утримуються із заро­бітної плати за письмо­вою заявою члена проф­спілки та відповідно до колективного договору або укладеною з робото­давцем угодою і перера­ховуються профкому. Розмір щомісячних член­ських внесків встанов­лює статут профспілки. Зазвичай це 1% розміру щомісячної заробітної плати.
Коштами та майном роз­поряджаються від імені спілчан профспілкові ор­гани – профспілкові збо­ри (конференція), профком, профорганізатор, профспілковий представник.

Кошти витрачають згідно із кошторисом, затвер­дженим зборами (конфе­ренцією) або рішенням профкому. Профспілко­вий комітет стежить за виконанням кошторису первинної профспілкової організації та щорічно звітує на профспілкових зборах (конференції) про використання коштів.
Контроль за формуван­ням і використанням ко­штів і майна первинної профспілкової організа­ції здійснює незалежний орган – ревізійна комісія, яка обирається зборами (конференцією) одночас­но з обранням профспіл­кового комітету.
Проте кожен член проф­спілки у разі виникнення сумніву щодо нецільово­го використання проф­спілкових коштів має право звернутися за роз’ясненнями до профкому.

Стаття 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності» надає право проф­спілкам, їх організаціям, у тому числі первинним, самостійно організовува­ти свою діяльність і вжи­вати заходів, які не суперечать законодавству.
Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого само­врядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну ді­яльність профспілок, їх організацій та об’єднань.

Тож дії адміністрації під­приємства щодо перевір­ки фінансової діяльності первинної профспілкової організації є протиправ­ними.

Департамент розвитку профспілкового руху апарату ФПУ
Джерело: Газета ФПУ «Профспілкові вісті», № 28 від 11 липня 2013 р.

Останнє оновлення на Середа, 17 липень 2013 13:48