Головна Трудовий і соціальний захист Питання-відповіді Перерахування пенсії, достроковий вихід на пенсії

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Юрист інформує

Організаційні ланки

ІКТ

Перерахування пенсії, достроковий вихід на пенсії PDF Друк E-mail
Порядок перерахунку пенсії з урахуванням стажу, набутого після її призначення.

Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про за­гальнообов'язкове державне пенсій­не страхування» (у новій редакції) у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала Працювати, перерахунок пенсії здійс­нюють з урахуванням не менш як 24 мі­сяців страхового стажу після її при­значення (попереднього перерахун­ку) незалежно від перерв у роботі. Перерахунок здійснюють із заробіт­ної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.
За бажанням пенсіонера перера­хунок пенсії може бути здійснено із зарплати за періоди страхового ста­жу, які зазначено в частині першій статті 40 вказаного закону. При цьо­му застосовують показник середньої заробітної плати (доходу), який вра­ховували під час призначення (попе­реднього перерахунку) пенсії, тобто у вашому випадку застосовують показник середньої заробітної плати за 2007 рік —1197,91 грн.

Порядок перерахунку пенсії педагогічним працівникам з урахуванням страхового стажу.

Згідно зі статтею 7 Закону Украї­ни «Про пенсійне забезпечення» пенсії за вислугу років призначають у разі звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію. Водночас після звільнення з посад, які дають право на таку пенсію, і призначення пенсії за вислугу років особа може пра­цювати на інших посадах (отримува­ти і заробітну плату, і пенсію в повно­му розмірі).
У статтю 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування» внесено зміни, якими, зокрема, передбачено, що пенсіонери, яким призначено пенсію за вислугу років, і які не Досягли віку, визначеного у статті 26 цього закону, не мають права на перерахунок (че­рез кожні два роки) з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії, та з урахуванням заробітку за цей період.
Коли Вам призначатимуть пенсію за віком, цей страховий стаж буде враховано під час обчислення її роз­міру (за даними, що містяться в сис­темі персоніфікованого обліку Пен­сійного фонду).

Про право на достроковий вихід на пенсію.

У пункті «ж» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено право на призначення пенсії на пільгових умовах незалежно від віку та наявного трудового стажу жінкам, які працюють у сільськогоспо­дарському виробництві та які вихова­ли п'ятеро або більше дітей до 14-річного віку, у тому числі усиновлених.
У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 1992 року № 244 «Про порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працю­ють у сільськогосподарському вироб­ництві та виховали п'ятеро і більше дітей», визначено, що право на піль­гове пенсійне забезпечення мають жінки, котрі зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському ви­робництві в колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських під­приємствах, кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господар­ствах незалежно від форм власності та господарювання.
Окрім того, згідно з Прикінцевими положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен­сійне страхування» право на призна­чення дострокової пенсії за віком у разі досягнення 50 років мають жін­ки, котрі народили п'ятеро або біль­ше дітей і виховали їх до шестирічно­го віку, за умови наявності не менш як 15 років страхового стажу.

Розмір пенсії дітям-інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Згідно з чинним законодавством, розмір пенсії дітям-інвалідам, які постраждали внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи, з 1 січня 2012 року збільшено.
Мінімальний розмір такої пенсії визначено на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили пра­цездатність, а розмір додаткової пен­сії за шкоду, заподіяну здоров'ю, збільшено з 15% до 18% од зазначе­ного прожиткового мінімуму.

Про окремі питання права на пенсію державного службовця та пенсії за особливі заслуги.

Відповідно до чинного законо­давства якщо депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не по­риваючи з виробничою або службо­вою діяльністю, права на пенсію згід­но із законами України «Про держав­ну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування» він не має.

Згідно з частиною сьомою статті 1 Закону України «Про пенсії за особ­ливі заслуги перед Україною» встанов­люється надбавка до розміру пенсії де­путатам чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, ра­йонних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Украї­ні та в колишній Українській РСР.
Отже, особа, яка протягом двох скликань була депутатом сільської ради, права на встановлення надбав­ки за особливі заслуги не має.


Про право на пенсію матерів, які виховали до 6-ти річного віку інвалідів з дитинства.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 Прикінцевих положень За­кону України «Про загальнообов'яз­кове державне пенсійне страхуван­ня» (у редакції, що набула чинності з 1 жовтня 2011 року), матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шести­річного віку, мають право на призна­чення дострокової пенсії за віком піс­ля досягнення 50 років та за наявності не менш як 15 років страхового стажу.
Згідно з пунктом 24 Порядку по­дання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій від­повідно до Закону України «Про за­гальнообов'язкове державне пенсій­не страхування», затвердженого по­становою правління Пенсійного фон­ду України від 25 листопада 2005 ро­ку № 22-1 (далі — Порядок), під час призначення пенсій матерям інвалі­дів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її вихо­вання до зазначеного віку — на під­ставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини. У разі смерті дити­ни подається свідоцтво про смерть.
Відповідно до пункту 25 Порядку визнання особи інвалідом з дитинст­ва засвідчується випискою з акта огля­ду в МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров'я, посвід­ченням одержувача допомоги, довід­кою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. Отже, під час надання зазначених документів встановлюється право на призначення пенсії за віком.