Головна Трудовий і соціальний захист Питання-відповіді Відпустка за особливі умови праці

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Юрист інформує

Організаційні ланки

ІКТ

Відпустка за особливі умови праці PDF Друк E-mail
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про від­пустки» існує два види щоріч­них додаткових відпусток за особливий характер праці, які надаються окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інте­лектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і гео­логічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабі­нетом Міністрів України, а та­кож працівникам з ненормованим робочим днем - три­валістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених кол­договором, угодою. При цьому згідно із ст. 10 згаданого Зако­ну додаткова відпустка на­дається тільки за однією під­ставою, обраною працівни­ком.

Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, що дає право на щорічну до­даткову відпустку за особли­вий характер праці, затверд­женим постановою КМУ від 17.11.97 № 1290 (у редакції постанови КМУ від 13.05.2003 № 679 із змінами, внесеними постановою КМУ від 16.12.2004 №1674), передбачено, що всім працівникам, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислю­вальних машинах, до яких на­лежить і ПК (персональний комп‘ютер), і яким тривалість відпустки не визначена інши­ми актами законодавства, на­дається право на одержання додаткової відпустки за особ­ливий характер праці три­валістю до 4 календарних днів. Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про від­пустки» конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором за­лежно від часу зайнятості пра­цівника в цих умовах. У розра­хунок часу, що дає право пра­цівнику на таку відпустку, за­раховуються дні, коли він фак­тично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини трива­лості робочого дня, встанов­леного для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Варто зазначити, що працівник має право на отримання додаткової відпустки тільки за однією підставою: або за ненормований робочий день – тривалістю до семи календарних днів, або за особливий характер праці (робота за комп‘ютером) – тривалістю до 4 календарних днів на рік. Якщо працівникові вже встановлено додаткову відпустку за ненормований робочий день, права на її отримання за роботу на комп‘ютері він не має.