Головна Новини

Отримувати новини - введіть свій e-mail:

Новини
Оформлення трудового договору при проходженні виробничої практики Друк
Понеділок, 02 липень 2018 14:56

alt

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України працівник може бути допущений до роботи після укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення органів Державної фіскальної служби.

Чи укладаються трудові договори при проходженні виробничої практики студентами, учнями закладів вищої та професійно-технічної освіти? З такими питаннями надходять звернення до ЦК Профспілки. З цього приводу роз’яснюємо наступне.

Практика студентів закладів вищої освіти

Відповідно до статті 51 Закону України від 01.07.2014  № 1556-VII «Про вищу освіту» практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними закладами вищої освіти договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

Порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджений наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 30.04.1993 за № 35.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики (п. 3.7. Порядку).

Джерела фінансування практики студентів вищих навчальних закладів визначаються формою замовлення на спеціалістів: державні або регіональні, кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб. Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів (п. п. 5.1., 5.2. Порядку).

Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної плати за студентами (учнями) зберігається право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю (п. 5.6. Порядку).

Таким чином, при проходженні практики студентами ВНЗ, без зарахування їх на штатні посади, трудові відносини між практикантом і підприємством, установою, організацією не виникають. Проте, у разі зарахування студента на штатну посаду з ним укладається трудовий договір шляхом оформлення наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та з повідомленням органів ДФС.

До такого висновку дійшла також Державна служба України з питань праці у роз’ясненні, яке розміщено на офіційному сайті Держпраці.

Практика учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів

Відповідно до статті 29 Закону України «Про професійно-технічну освіту» підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Типовий договір про навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються Кабінетом Міністрів України.

Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.

Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7.06.1999 № 992.

Відповідно до Порядку № 992 підприємства, установи, організації незалежно від форми власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику.

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються (п. 7 Порядку).

Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585, передбачено, що за виконані роботи учнями під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із професійно-технічними начальними закладами (далі – ПТНЗ) договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт (п. 3.10. Положення).

Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплати їм 50% заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50% заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Виходячи з наведеного, трудові договори із учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої практики також не укладаються.

 
Утримання допомоги на оздоровлення при звільненні – неприпустимо! Друк
Понеділок, 02 липень 2018 14:54
Запитання від освітян:

– Чи правомірні дії керівників закладів освіти щодо утримання із заробітної плати педагогічних працівників сум допомоги на оздоровлення при їх звільненні після відпусток?

Відповідь фахфіців ЦК Профспілки

Статтею 57 Закону України «Про освіту» гарантовано педагогічним  працівникам виплату допомоги на оздоровлення у  розмірі місячного посадового  окладу (ставки заробітної плати) при наданні їм щорічної відпустки.

Виплату допомоги на оздоровлення педагогічним та науково-педагогічним працівникам з 1 січня 2001 року було запроваджено в розмірі 40% місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78.

Виплата  такої допомоги педагогічним  працівникам у повному обсязі, у  розмірі  місячного  посадового  окладу (ставки заробітної плати), при наданні їм щорічної відпустки провадиться з 1 вересня 2002 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1222 «Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту»,  статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту», статтями 18 і 22 Закону України «Про позашкільну освіту», статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту».

Аналогічна норма також передбачена пунктом 8.3.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Відповідно до спільного роз’яснення  Міністерства освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2001 № 1/9-223 та № 02-8/267 «Про виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки» допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних працівників (за основною посадою), у передбаченому законом розмірі, незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. При цьому виплата допомоги провадиться цим працівникам тільки за місцем основної роботи. Іншим працівникам установ та закладів освіти, які не обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників, але ведуть викладацьку (педагогічну) роботу, допомогу при наданні щорічної відпустки не передбачено.

Аналогічні роз’яснення містить лист Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 351/13/84-16, у якому також зазначено, що допомога на оздоровлення, що виплачується згідно з законодавством, є обов'язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом. При цьому під час формування фонду оплати праці на рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

Допомога при наданні щорічної відпустки надається і тим педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового трудового договору за умови звільнення їх з роботи після закінчення відпустки.

Не виплачується допомога на оздоровлення у випадку виплати компенсації за невикористану відпустку.

Оскільки надання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» гарантовано державою, надання працівником заяви на її виплату не обов'язкове.

Отже, вищезазначені нормативні акти, а також роз’ясненя з цього питання, не містять норм стосовно повернення допомоги на оздоровлення педагогічним працівником у разі його звільнення.

Крім того, працівник має право на невикористану відпустку з наступним звільненням, що передбачено статтею 3 Закону України «Про відпустки».

Випадки, які дозволяють здійснювати відрахування із заробітної плати працівника, визначені статтею 127 Кодексу законів про працю України. Зазначеною статтею не передбачено повернення працівником у разі звільнення допомоги на оздоровлення.

Відтак, вимога щодо повернення педагогічним працівником, який звільняється з посади за основним місцем роботи після щорічної відпустки, суми допомоги на оздоровлення, виплаченої йому при наданні щорічної відпустки, не відповідає законодавству.

 
Вітання Голови Профспілки до Дня Конституції України Друк
Понеділок, 02 липень 2018 14:54
              alt                                                 
 
Шановні спілчани!

Щиро вітаємо всіх освітян зі святом державної важливості – Днем Конституції України!

У цей урочистий день щиро віримо у реальне втілення конституційних прав і свобод та зміцнення добробуту освітянських родин.

Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Хай мир і злагода сприяють подальшій розбудові в нашій країні правової європейської держави. 

Георгій Труханов,

Голова Профспілки працівників освіти і науки України

 
Внесено зміни та доповнення до угоди 2016-2020 роки. Друк
П'ятниця, 08 червень 2018 17:57
   7 червня цього року під головуванням голови обласної організації Профспілки освітян Володимира Дудчака відбувся VI-пленум Чернівецького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки,які розглянув питання "Про стан виконання Сторонами соціального діалогу за Угодою  між департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецькою обласною організацію Профспілки працівників освіти і науки на 2016-2020 роки та внесення змін до неї".
   Проведення даного заходу зумовлене відповідними зобов'язаннями сторін галузевої регіональної угоди та змінами і доповненнями до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України,зареєстрованої Мінюстом України 1.06.2018 року за №16.
   В інформації заступника голови обкому Профспілки Б.Р.Чортика відображена діяльність профспілкової сторони у частині реалізації норм соціального діалогу,забезпечення соціально-економічного захисту,дотримання пільг і гарантій працівників та осіб,які навчаються.Звернено увага на перманентній роботі виборних органів Профспілки усіх рівнів та подальше посилення дій по відстоюванню прав освітян,посилення ролі профспілкової сторони наданні допомоги по забезпеченню високого рівня колективно-договірних процесів на місцях,особливо у покращенні їх у колективах закладів освіти об'єднаних територіальних громад.
   У своєму слові заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації І.Ю Ісопенко презентувала глибокий аналіз роботи Департаменту та зосередила увагу присутніх на широкому спектрі позитивних моментів у відстоюванні інтересів галузі спрямованих на зміцнення навчально-матеріальної бази,забезпечення належних умов праці та навчання,системних кроках,що сприяли наповненню освітнього простору новими педагогічними методами і технологіями,удосконалення управлінської складової,підвищення кваліфікації освітян,вирішення питань фінансового зміцнення галузі та впровадження Закону України " Про освіту ", реалізації завдань Нової української школи.
   У доповідях сторін та виступах  в  обговоренні питання пленуму лейтмотивом  були орієнтири,які сторонам слід спрямовувати,через підвищення ролі колективних договорів,як нормативних актів соціального партнерства,двостороннього забезпечення стабільної роботи закладів освіти усіх типів та рівнів,соціально-економічний захист трудових,правових прав і гарантій спілчан.
   Пленум зазначив,що профспілкова сторона,маючи в своєму арсеналі реальні механізми та повноваження,спільно з органами управління освітою  усіх рівнів,з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації,як гаранта розвитку освіти на Буковині,і надалі вважати колективно договірні процеси демократичним і перспективним видом соціального партнерства,розраховуючи на взаєморозуміння, прозорість дій та виваженість рішень,взаємно реальну підтримку.
   Пленум одностайно схвалив доповнення та зміни до зазначеної Угоди та прийняв відповідну постанову.
   Кращі голови первинних профспілкових організацій нагороджені відзнакою ФПУ " Профспілкова звитяга "

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 3 з 260